دانلود کارتون رامکال با کیفیت عالی

کارتون رامکال

دانلود مجموعه کامل کارتون رامکال با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون رامکال با لینک مستقیم

 • تعداد قسمت ها :

  ۴۸ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۷۷

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۷۵ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۵۷۶p

مجموعه کامل: نسخه ۵۲ قسمتی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۱۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۴۸ قسمت دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

رضا صالحی نیا گفته :
یکشنبه , ۳ شهریور ۱۳۹۸

سلام. برخی سایت ها کارتون رامکال رو ۵۲ قسمتی تو سایتشون گذاشتن.سریال «رامکال» بر اساس کتابی به نام «راسکال، خاطره‌ای از یک دوره خوب» در ۵۲ قسمت ۲۴ دقیقه‌ای از ژانویه تا دسامبر ۱۹۷۷ توسط استودیوی «نیپون انیمیشن» تولید و از شبکه «فوجی تلویژن» پخش شد

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , ۳ شهریور ۱۳۹۸

رضا صالحی نیا عزیز;

نسخه ۵۲ قسمتی و کامل به پست اضافه شد

پاسخ
Shengu گفته :
شنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۸

سلام
ای کاش همه قسمت ها رو داخل زیپ می کردید اینطوری دانلودش راحت تر بود تا دونه دونه گرفتنش اما به هر حال خیلی خیلی ممنونم همیشه آرزو داشتم کارتون های دوران بچگی مو دانلود کنم . در ضمن اگه لطف کنید و لیست آرشیو کارتون هاتونو به دو بخش کارتون های قدیمی و جدید تقسیم کنید خیلی عالی میشه .

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۸

در آینده این کار انجام خواهد شد

ولی اینم بگم بالای ۹۵ درصد لیستمون کارتونای قدیمیه

پاسخ