دانلود کارتون رامکال با کیفیت عالی

کارتون رامکال

دانلود مجموعه کامل کارتون رامکال با لینک مستقیم

دانلود کامل کارتون رامکال با لینک مستقیم

 • تعداد قسمت ها :

  ۴۸ قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا

 • سال تولید :

  ۱۹۷۷

 • میانگین حجم هر قسمت :

  ۷۵ مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۵۷۶p

مجموعه کامل: نسخه ۵۲ قسمتی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۹۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۱۰۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۱۱۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۱۰۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۱۰۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۱۰۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۱۲۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۱۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۱۰۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۶۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۹۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۱۰۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۹۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۱۰۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۸۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۸۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۹۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۸۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۸۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۹۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۸۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: کیفیت بالا و ۴۸ قسمت دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۵۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۸۰ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۷۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۷۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۷۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۷۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۸۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۷۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۶۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۷۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۷۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۸۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۸۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۶۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۷۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۷۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۶۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۶۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۴۷ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۶۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

علیرضا از اهواز گفته :
شنبه , 2 می 2020

با سلام و خسته نباشی خدمت شما بزرگواران ..
خاستم تشکر کنم بابت زحماتتون که ایقدر هم دانلود رو برامون راحت کردین و هم اینکه ما رو بردین توی دوران بچگیمون .. واقعا لذت بردم 🌹

پاسخ
مهرداد یونسی گفته :
پنج‌شنبه , 26 مارس 2020

با سلام و احترام
ممنون از لطفتون
ففط از قسمت 15 به بعد دانلود نمیشه. نمیدونم چرا
ممنون میشم بررسی بفرمایید.
با تشکر

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
پنج‌شنبه , 26 مارس 2020

مهرداد یونسی عزیز;
سلام، بررسی شد. سالم بود.

پاسخ
رها گفته :
سه‌شنبه , 10 مارس 2020

سلام وقت بخیر، قسمت ۲۱ تا ۳۰ خرابه صدا و تصویرش لطفا پیگیری کنید. ممنون

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
چهارشنبه , 11 مارس 2020

رها عزیز;
بررسی شد مشکلی نداشت.
ضمناً فایل ها دو زبانه هستند.

پاسخ
رضا صالحی نیا گفته :
یکشنبه , 25 آگوست 2019

سلام. برخی سایت ها کارتون رامکال رو ۵۲ قسمتی تو سایتشون گذاشتن.سریال «رامکال» بر اساس کتابی به نام «راسکال، خاطره‌ای از یک دوره خوب» در ۵۲ قسمت ۲۴ دقیقه‌ای از ژانویه تا دسامبر ۱۹۷۷ توسط استودیوی «نیپون انیمیشن» تولید و از شبکه «فوجی تلویژن» پخش شد

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
یکشنبه , 25 آگوست 2019

رضا صالحی نیا عزیز;

نسخه ۵۲ قسمتی و کامل به پست اضافه شد

پاسخ
Shengu گفته :
شنبه , 13 جولای 2019

سلام
ای کاش همه قسمت ها رو داخل زیپ می کردید اینطوری دانلودش راحت تر بود تا دونه دونه گرفتنش اما به هر حال خیلی خیلی ممنونم همیشه آرزو داشتم کارتون های دوران بچگی مو دانلود کنم . در ضمن اگه لطف کنید و لیست آرشیو کارتون هاتونو به دو بخش کارتون های قدیمی و جدید تقسیم کنید خیلی عالی میشه .

پاسخ
مدیریت سایت گفته :
شنبه , 13 جولای 2019

در آینده این کار انجام خواهد شد

ولی اینم بگم بالای ۹۵ درصد لیستمون کارتونای قدیمیه

پاسخ