دانلود کارتون شهر آجیلی با کیفیت عالی

| دوبله فارسی با کیفیت بالا اضافه شد |

کارتون شهر آجیلی

دانلود کارتون شهر آجیلی با لینک مستقیم

دانلود مجموعه کامل کارتون شهر آجیلی با لینک مستقیم

 • تعداد قسمت ها :

  71 قسمت دوبله فارسی با کیفیت بالا
  80 قسمت دوبله فارسی با کیفیت پایین

 • میانگین حجم هر قسمت :

  30-120 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود ۲۲ دقیقه)

 • کیفیت :

  ۵۷۶p

لینک دانلود: شامل 71 قسمت

قسمت 1

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 2

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 3

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 4

حجم : 114 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 5

حجم : 109 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 6

حجم : 110 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 7

حجم : 146 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 8

حجم : 106 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 9

حجم : 126 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 10

حجم : 116 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 11

حجم : 136 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 12

حجم : 103 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 13

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 14

حجم : 97 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 15

حجم : 133 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 16

حجم : 123 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 17

حجم : 125 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 18

حجم : 102 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 19

حجم : 133 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 20

حجم : 122 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 21

حجم : 114 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 22

حجم : 110 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 23

حجم : 115 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 24

حجم : 117 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 25

حجم : 109 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 26

حجم : 121 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 27

حجم : 105 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 28

حجم : 112 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 29

حجم : 132 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 30

حجم : 100 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 31

حجم : 116 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 32

حجم : 111 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 33

حجم : 117 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 34

حجم : 111 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 35

حجم : 99 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 36

حجم : 127 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 37

حجم : 123 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 38

حجم : 106 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 39

حجم : 97 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 40

حجم : 97 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 41

حجم : 105 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 42

حجم : 103 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 43

حجم : 108 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 44

حجم : 131 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 45

حجم : 105 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 46

حجم : 115 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 47

حجم : 95 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 48

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 49

حجم : 112 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 50

حجم : 107 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 51

حجم : 149 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 52

حجم : 149 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 53

حجم : 118 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 54

حجم : 114 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 55

حجم : 111 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 56

حجم : 97 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 57

حجم : 130 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 58

حجم : 143 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 59

حجم : 154 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 60

حجم : 111 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 61

حجم : 116 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 62

حجم : 116 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 63

حجم : 98 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 64

حجم : 103 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 65

حجم : 115 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 66

حجم : 93 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 67

حجم : 112 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 68

حجم : 158 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 69

حجم : 121 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 70

حجم : 106 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

قسمت 71

حجم : 124 مگابایت
زبان : دوبله فارسی

لینک دانلود: شامل ۸۰ قسمت با کیفیت پایین

دانلود قسمت ۱

حجم : ۲۹ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۹

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۰

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۱

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۲

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۳

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۴

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۵

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۶

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۷

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۸

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۱۹

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۰

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۱

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۲

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۳

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۴

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۵

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۶

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۷

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۸

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۲۹

حجم : ۵۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۰

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۱

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۲

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۳

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۴

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۵

حجم : ۲۸ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۶

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۷

حجم : ۳۶ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۸

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۳۹

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۰

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۱

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۲

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۳

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۴

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۵

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۸

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۹

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۰

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۱

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۲

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۳

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۴

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۵

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۶

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۷

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۸

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۵۹

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۰

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۱

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۲

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۳

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۴

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۵

حجم : ۳۲ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۶

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۷

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۸

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۶۹

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۰

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۱

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۲

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۳

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۴

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۵

حجم : ۳۴ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۶

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۷

حجم : ۳۳ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۸

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۷۹

حجم : ۳۵ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

دانلود قسمت ۸۰

حجم : ۳۱ مگابایت
زبان : دوبله فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

تینا گفته :
چهارشنبه , 20 نوامبر 2019

آخی،یادش به خیر،باورم نمیشه کارتونهای دوره ماهم دیگه نوستالژی شده!آدم احساس پیری بهش دست میده!ولی هنوز روزایی که این کارتون رو میدیم جلو چشم هامه!یادش به خیر!

پاسخ
طوفان گفته :
یکشنبه , 3 نوامبر 2019

خیلی ممنون

پاسخ