دانلود موزیک ویدیو رضا رُزیم کابوس

دانلود موزیک ویدیو رضا رُزیم کابوس

Download Music Video Reza Rozim Called Nightmare (Official Video) On DownLoadSpeed.IR

در یک همکاری بین المللی موسیقیایی، حاصل تلاش هنرمندانی از ایتالیا، کانادا و ایران, موزیک و ویدیویی به نام کابوس منتشر شد

Title: Nightmare (Kabous) کابوس
Lyric and Vocal: Reza Rozim
Music and Arrangement: Jay Bowcott
Mix and Mastering: Bz
Video by Erasedminds Studio

متن موزیک ویدیو رضا رُزیم به نام کابوس :

The Official Video “Intro”:

در جایی که ما زندگی نمیکنیم، فرشته ها چون دامن بلند دارند، نمیشود تشخیص داد پا دارند یا نه.
آنها از ارتفاعی مشخص به سطح زمین نزدیک تر نمیشوند، چون میدانند، اینجا، کجاست…
—-
Where we don’t live in, because of the angels’ long skirts, it is impossible to see if they have feet or not. They don’t come close to earth under a certain height since they know where this place is.
—-
Dove non viviamo,
a causa delle loro gonne lunghe,
è impossibile vedere se gli angeli abbiano o meno i piedi.
Non si avvicinano più di tanto alla terra
Perche
Sanno
già dove si trova.

Lyric:

کابوسدیدمدوباره
I had a nightmare again
Ho avuto di nuovo un incubo

یهزنکهبیبندوباره
a loose woman
Una donna sciolta

صورتشرومیخراشید
deeply scratching her face
Si graffiavaprofondamenteilviso
صورتشرومیخراشید
deeply scratching her face
Si graffiavaprofondamenteilviso

دنبالیهسایهبونه
She looks for shelter
Cerca di rifugiarsi
توومردیکهمیخواستبمونه
inside a man who wants to stay
Dentro un uomo con il quale vuole stare
دورازعشقوبیحواشی
far away from love, without trouble
Lontanodall’amore,senzaproblemi
دورازعشقوبیحواشی
far away from love, without trouble
Lontanodall’amore,senzaproblemi

آسیبمیزدودستبرنمیداشتازلجبازیازترسبیجاش،کهمباداتنهابمونه
She has damaged him and has not ended her insistence, her unreasonable fear of remaining alone in the end
Stava danneggiando e non lo smetteva , ha paura di rimanere sola

هرکاریمیکردنمیشدکمکنهوزنخستگیشرو،پرسهمیزداطرافخونه
she did everything to ease the weight of her weariness but did not succeed; she roamed around the house
Ha fatto di tutto pur di poter alleviare il peso della sua stanchezza, ma senza alcun risultato.
Vagavaintorno la casa

اوناینطوریآرومتره
this calmed her
Questo la calmava
یادشمیومدیهجادوگره
Remembering that she is a witch
Ricordandosi di essere una strega
مخفیگاهشبیراهههائه
her sanctuary impenetrable,
ilsuosantuarioimpenetrabile,
جادوگریکهزیادهخواهه
A greedy witch…
una stregagolosa…
اینطوریآرومتره
this calmed her
Questo la calmava
خوبمیدونهجادوگره
Remembering well that she is a witch
Ricordandosi bene di essere una strega

هیرومیارهبهیهفریبودسیسه
She deceives and plots usually
Spessoinganna e complotta
یهروحگرسنهاست،کهپلیدوحریصه
she’s a hungry soul which is defiled and greedy
È un’anima affamata contaminata e avida
هیرومیارهبهیهفریبودسیسه
She deceives and plots usually
Spessoinganna e complotta
یهروحگرسنهاست،کهپلیدوحریصه
she’s a hungry soul which is defiled and greedy
È un’anima affamata contaminata e avida

حالابهچیزیبرخوردهکهبیتاثیرندانواعجادوروش
Now, she faces something that magic doesn’t have an effect on
Ora affronta qualcosa su cui la magia non ha nessun effetto
یهپسرِبیآزارِازمدرفتهیتنهایچارگوشپوش
A lonely boy who is harmless, out-of-fashion, and simple
Un ragazzo solo, inoffensivo e non alla moda.
حالابهچیزیبرخوردهکهبیتاثیرندانواعجادوروش…
Now, she faces something that magic doesn’t have an effect on…
Ora affronta qualcosa su cui la magia non ha nessun effetto…

دانلود موزیک ویدیو جدید رضا رُزیم به نام کابوس

نظرات و ارسال نظر