دانلود مسابقه عصر جدید با کیفیت عالی

| فصل 2 تا قسمت 28 اضافه شد |

| فصل 1 تکمیل شد |

سریال مسابقه عصر جدید

دانلود مجموعه کامل مسابقه عصر جدید با لینک مستقیم

دانلود کامل مسابقه عصر جدید با لینک مستقیم

 • تعداد قسمت ها :

  فصل اول: 58 قسمت+26 قسمت پشت صحنه+8 قسمت ویژه با کیفیت بالا
  فصل دوم: 28 قسمت با کیفیت بالا

 • میانگین حجم هر قسمت :

  700 مگابایت (مدت هر قسمت: حدود 120 دقیقه)

 • کیفیت :

  720p

فصل اول: شامل 58 قسمت

قسمت 1

حجم : 570 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 2

حجم : 520 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 3

حجم : 623 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 4

حجم : 567 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 5

حجم : 616 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 6

حجم : 563 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 7

حجم : 620 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 8

حجم : 620 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 9

حجم : 617 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 10

حجم : 673 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 11

حجم : 569 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 12

حجم : 616 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 13

حجم : 674 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 14

حجم : 522 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 15

حجم : 616 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 16

حجم : 509 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 17

حجم : 717 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 18

حجم : 674 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 19

حجم : 725 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 20

حجم : 723 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 21

حجم : 699 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 22

حجم : 616 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 23

حجم : 711 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 24

حجم : 722 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 25

حجم : 768 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 26

حجم : 768 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 27

حجم : 712 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 28

حجم : 410 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 29

حجم : 712 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 30

حجم : 612 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 31

حجم : 542 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 32

حجم : 713 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 33

حجم : 712 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 34

حجم : 455 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 35

حجم : 762 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 36

حجم : 664 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 37

حجم : 403 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 38

حجم : 711 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 39

حجم : 709 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 40

حجم : 644 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 41

حجم : 714 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 42

حجم : 720 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 43

حجم : 620 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 44

حجم : 707 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 45

حجم : 763 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 46

حجم : 565 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 47

حجم : 662 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 48

حجم : 451 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 49

حجم : 818 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 50

حجم : 618 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 51

حجم : 543 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 52

حجم : 713 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 53

حجم : 709 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 54

حجم : 450 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 55

حجم : 731 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 56

حجم : 514 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 57

حجم : 1434 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 58

حجم : 2096 مگابایت
زبان : فارسی

فصل اول (پشت صحنه): شامل 26 قسمت

قسمت 1

حجم : 201 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 2

حجم : 297 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 3

حجم : 253 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 4

حجم : 300 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 5

حجم : 300 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 6

حجم : 257 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 7

حجم : 201 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 8

حجم : 200 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 9

حجم : 250 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 10

حجم : 204 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 11

حجم : 249 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 12

حجم : 200 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 13

حجم : 252 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 14

حجم : 254 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 15

حجم : 253 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 16

حجم : 251 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 17

حجم : 250 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 18

حجم : 255 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 19

حجم : 251 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 20

حجم : 302 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 21

حجم : 253 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 22

حجم : 200 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 23

حجم : 202 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 24

حجم : 203 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 25

حجم : 256 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 26

حجم : 253 مگابایت
زبان : فارسی

فصل اول (قسمت‌های ویژه): شامل 8 قسمت

قسمت 1

حجم : 300 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 2

حجم : 352 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 3

حجم : 346 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 4

حجم : 379 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 5

حجم : 300 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 6

حجم : 509 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 7

حجم : 306 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 8

حجم : 504 مگابایت
زبان : فارسی

فصل دوم: شامل 28 قسمت

قسمت 1

حجم : 1044 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 2

حجم : 779 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 3

حجم : 570 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 4

حجم : 351 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 5

حجم : 562 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 6

حجم : 400 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 7

حجم : 514 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 8

حجم : 453 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 9

حجم : 561 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 10

حجم : 255 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 11

حجم : 515 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 12

حجم : 452 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 13

حجم : 451 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 14

حجم : 401 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 15

حجم : 921 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 16

حجم : 824 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 17

حجم : 920 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 18

حجم : 823 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 19

حجم : 819 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 20

حجم : 826 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 21

حجم : 773 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 22

حجم : 874 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 23

حجم : 975 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 24

حجم : 818 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 25

حجم : 918 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 26

حجم : 1845 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 27

حجم : 871 مگابایت
زبان : فارسی

قسمت 28

حجم : 819 مگابایت
زبان : فارسی

راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماَ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as  را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر

T.A گفته :
جمعه , 3 جولای 2020

سلام میشه کاملش کنید

پاسخ
دانلود اسپید گفته :
جمعه , 17 جولای 2020

سلام، تکمیل شد.

پاسخ
T.A گفته :
جمعه , 17 جولای 2020

ممنون

پاسخ
رضا گفته :
یکشنبه , 22 مارس 2020

ممنون واقعا ایول سایتتون فوق العاده است

پاسخ