دانلود آهنگ رضا رُزیم کابوس

دانلود آهنگ رضا رُزیم کابوس

Download Music rEzA rOzim Called Nightmare (Official Audio) On DownLoadSpeed.IR

رضا رُزیم کابوس

اجرا:
پخش آنلاین آهنگ رضا رُزیم به نام کابوس

متن آهنگ رضا رُزیم به نام کابوس :

کابوسدیدمدوباره
I had a nightmare again
Ho avuto di nuovo un incubo

یهزنکهبیبندوباره
a loose woman
Una donna sciolta

صورتشرومیخراشید
deeply scratching her face
Si graffiavaprofondamenteilviso
صورتشرومیخراشید
deeply scratching her face
Si graffiavaprofondamenteilviso

دنبالیهسایهبونه
She looks for shelter
Cerca di rifugiarsi
توومردیکهمیخواستبمونه
inside a man who wants to stay
Dentro un uomo con il quale vuole stare
دورازعشقوبیحواشی
far away from love, without trouble
Lontanodall’amore,senzaproblemi
دورازعشقوبیحواشی
far away from love, without trouble
Lontanodall’amore,senzaproblemi

آسیبمیزدودستبرنمیداشتازلجبازیازترسبیجاش،کهمباداتنهابمونه
She has damaged him and has not ended her insistence, her unreasonable fear of remaining alone in the end
Stava danneggiando e non lo smetteva , ha paura di rimanere sola

هرکاریمیکردنمیشدکمکنهوزنخستگیشرو،پرسهمیزداطرافخونه
she did everything to ease the weight of her weariness but did not succeed; she roamed around the house
Ha fatto di tutto pur di poter alleviare il peso della sua stanchezza, ma senza alcun risultato.
Vagavaintorno la casa

اوناینطوریآرومتره
this calmed her
Questo la calmava
یادشمیومدیهجادوگره
Remembering that she is a witch
Ricordandosi di essere una strega
مخفیگاهشبیراهههائه
her sanctuary impenetrable,
ilsuosantuarioimpenetrabile,
جادوگریکهزیادهخواهه
A greedy witch…
una stregagolosa…
اینطوریآرومتره
this calmed her
Questo la calmava
خوبمیدونهجادوگره
Remembering well that she is a witch
Ricordandosi bene di essere una strega

هیرومیارهبهیهفریبودسیسه
She deceives and plots usually
Spessoinganna e complotta
یهروحگرسنهاست،کهپلیدوحریصه
she’s a hungry soul which is defiled and greedy
È un’anima affamata contaminata e avida
هیرومیارهبهیهفریبودسیسه
She deceives and plots usually
Spessoinganna e complotta
یهروحگرسنهاست،کهپلیدوحریصه
she’s a hungry soul which is defiled and greedy
È un’anima affamata contaminata e avida

حالابهچیزیبرخوردهکهبیتاثیرندانواعجادوروش
Now, she faces something that magic doesn’t have an effect on
Ora affronta qualcosa su cui la magia non ha nessun effetto
یهپسرِبیآزارِازمدرفتهیتنهایچارگوشپوش
A lonely boy who is harmless, out-of-fashion, and simple
Un ragazzo solo, inoffensivo e non alla moda.
حالابهچیزیبرخوردهکهبیتاثیرندانواعجادوروش…
Now, she faces something that magic doesn’t have an effect on…
Ora affronta qualcosa su cui la magia non ha nessun effetto…

دانلود آهنگ جدید رضا رُزیم به نام کابوس
نظرات و ارسال نظر