دانلود آلبوم همایون شجریان به نام سیمرغ

دانلود آلبوم همایون شجریان به نام سیمرغ

Download Album Homayoun Shajarian Called Simorgh On DownLoadSpeed.IR

دانلود ترک های آلبوم سیمرغ با کیفیت ۱۹۲:

متن های آلبوم سیمرغ:

متن آهنگ دیباچه

بی کلام


متن آهنگ زادن زال

نبود ایچ فرزند مر سام را

دلش بود جویا دلارام را

نگاری بد اندر شبستان اوی

ز گلبرگ رخ داشت واز مشک موی

از آن ماهش امید فرزند بود

که خورشید چهر و برومند بود

ز سام نریمان همو بار داشت

ز بار گران تنش آزار داشت

ز مادر جدا شد بدآن چند روز

نگاری چو خورشید گیتی فروز

ز مادر جدا شد بدآن چند روز

نگاری چو خورشید گیتی فروز

بچهره چنان بود بر سان شید

ولیکن همه موی بودش سپید

ولیکن همه موی بودش سپید

ولیکن همه موی بودش سپید

کسی سام یل را نیارست گفت

که فرزند پیر آمد از خوب جفت

یکی پهلوان بچه شیردل

نماید بدین کودکی چیر دل

تنش نقره پاک و رخ چون بهشت

بر او بر نبینی یک اندام زشت

بر او بر نبینی یک اندام زشت

کسی سام یل را نیارست گفت

کسی سام یل را نیارست گفت

نیارست گفت

که فرزند پیر آمد از خوب جفت

که فرزند پیر آمد از خوب جفت


متن آهنگ سام و زال

فرود آمد از تخت سام سوار

به پرده درآمد سوی نوبهار

چو فرزند را دید مویش سپید

ببود از جهان سر به سر ناامید

سوی آسمان سربرآورد راست

زدادآور آنگاه فریاد خواست

که ای برتر از کژی و کاستی

بهی زان فزاید که تو خواستی

اگر من گناهی گران کرده ام

و گر کیش اهریمن آورده ام

چه گویم که این بچه دیو چیست

پلنگ دورنگ است یا خود پری است

بخندند بر من مهان جهان

از این بچه در آشکار و نهان

بگفت این بخشم و بتابید روی

همی کرد با بخت خود گفتگوی

بفرمود پس تاش برداشتند

از آن بوم و بر دور بگذاشتند

بجایی که سیمرغ را خانه بود

بدان خانه این خرد بیگانه بود

نهادند بر کوه و گشتند باز

برآمد برین روزگاری دراز

همان خرد کودک بدان جایگاه

شب و روز افتاده بد بی پناه


متن آهنگ سیمرغ و زال

فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ

بزد برگرفتش از آن گرم سنگ

ببردش دمان تا به البرز کوه

که بودش در آنجا کنام گروه

فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ

بزد برگرفتش از آن گرم سنگ

ببردش دمان تا به البرز کوه

که بودش در آنجا کنام گروه

نگه کرد سیمرغ با بچگان

بران خرد خون از دو دیده چکان

بران خرد خون از دو دیده چکان

نگه کرد سیمرغ با بچگان

بران خرد خون از دو دیده چکان

شگفتی برو بر فکندند مهر

بماندند خیره بدان خوب چهر

شگفتی برو بر فکندند مهر

بماندند خیره بدان خوب چهر

بماندند خیره بدان خوب چهر

خداوند مهری به سیمرغ داد

خداوند مهری به سیمرغ داد

خداوند مهری به سیمرغ داد

نکرد او بخوردن از آن بچه یاد

چو آن کودک خرد پر مایه گشت

برآن کوه بر روزگاری گذشت

یکی مرد شد چون یکی زاد سرو

برش کوه سیمین میانش چو غرو

یکی مرد شد چون یکی زاد سرو

برش کوه سیمین میانش چو غرو

نشانش پراکنده شد در جهان

نشانش پراکنده شد در جهان

بد و نیک هرگز نماند نهان

بد و نیک هرگز نماند نهان

به سام نریمان رسید آگهی

از آن نیک پی پور با فرهی

به سام نریمان رسید آگهی

از آن نیک پی پور با فرهی

به سام نریمان رسید آگهی

از آن نیک پی پور با فرهی

به سام نریمان رسید آگهی

از آن نیک پی پور با فرهی

سیمرغ سیمرغ سیمرغ سیمرغ


متن آهنگ بازگشت زال

برو بازوی شیر و خورشید روی

بدل پهلوان ، دست شمشیر جوی

سپیدش مژه دیدگان قیر گون

چو بسد لب و رخ بمانند خون

دل سام شد چون بهشت برین

بر آن پاک فرزند کرد آفرین

تنش را یکی پهلوانی قبای

بپوشید و از کوه بگذارد پای

فرود آمد از کوی و بالای خواست

یکی جامه، خسرو آرای خواست

سپه یکسره پیش سام آمدند

گشاده دل و شاد کام آمدند

تبیره زنان پیش بردند پیل

برآمد یکی گرد چون کوه نیل

خروشیدن کوس با کره نای

همان زنگ زرین و هندی درای

سواران همه نعره برداشتند

بدان خرمی راه بگذاشتند

به شادی به شهر اندرون آمدند

ابا پهلوانی فزون آمدند


متن آهنگ رودابه و زال

یکی پادشه بود مهراب نام

زبردست و با گنج و گسترده کام

ببالا بکردار آزاده سرو

برخ چون بهار و برفتن تذرو

چو آگه شد از کار دستان سام

ز کابل بیامد بهنگام بام

چو آگه شد از کار دستان سام

ز کابل بیامد بهنگام بام

یکی نامدار از میان مهان

چنین گفت با پهلوان جهان

پس پرده او یکی دختر است

که رویش ز خورشید نیکوتر است

ز سرتا بپایش بکردار عاج

برخ چون بهشت و ببالای ساج

دو چشمش بسان دو نرگس بباغ

مژه تیرگی برده از پر زاغ

بهشتیست سرتاسر آراسته

پر آرایش و رامش و خواسته

برآورد مر زال را دل بجوش

چنان شد کز او رفت آرام و هوش

دل زال یکباره دیوانه گشت

خرد دور شد، عشق فرزانه گشت

بهشتیست سرتاسر آراسته

پر آرایش و رامش و خواسته

بپرسید سین دخت مهراب را

ز خوشاب بگشاد عنّاب را

چه مردیست آن پیرسر پور سام؟

همی تخت یاد آیدش یا کنام؟

بپرسید سین دخت مهراب را

ز خوشاب بگشاد عنّاب را

چنین داد مهراب پاسخ بدوی

که ای سرو سیمین بر ماه روی

که ای سرو سیمین بر ماه روی

دل شیر نر دارد و زور پیل

دو دستش بکردار دریای نیل

چو برگاه باشد زرافشان بود

چو در جنگ باشد سرافشان بود

سپیدی مویش بزیبد همی

تو گوئی که دلها فریبد همی

سپیدی مویش بزیبد همی

تو گوئی که دلها فریبد همی

چو بشنید رودابه این گفت و گوی

برافروخت، گلنارگون گشت روی

دلش گشت پر آتش از مهر زال

وزو دور شد خورد و آرام و هال

که من عاشقی ام چو بحر دمان

ازو بر شده موج بر آسمان

پر از مهر زال است روشن دلم

بخواب اندر اندیشه زو نگسلم

دل و جان و هوشم پر از مهر اوست

شب و روزم اندیشه چهر اوست

نه قیصر بخواهم نه خاقان چین

نه از تاجداران ایران زمین

چو خورشید تابنده شد ناپدید

در حجره بستند و گم شد کلید

برآمد سیه چشم گلرخ ببام

چوسرو سهی بر سرش ماه تام

چو از دور دستان سام سوار

پدید آمد این دختر نامدار

دو بیجاده بگشاد و آواز داد

که شاد آمدی ای جوانمرد راد

چو خورشید تابنده شد ناپدید

در حجره بستند و گم شد کلید

برآمد سیه چشم گلرخ ببام

چوسرو سهی بر سرش ماه تام

چو از دور دستان سام سوار

پدید آمد این دختر نامدار

دو بیجاده بگشاد و آواز داد

که شاد آمدی ای جوانمرد راد

کمندی گشاد او ز گیسو بلند

که از مشک از آنسان نپیچی کمند

کمند از رهی بستد و داد خم

بیفکند بالا نزد هیچ دم

ز دیدنش رودابه می نارمید

به دو دیده در وی همی بنگرید

دو بیجاده بگشاد و آواز داد

که شاد آمدی ای جوانمرد راد

فروغ رخش را که جان برفروخت

در او بیش دید و دلش بیش سوخت

چنین تا سپیده برآمد زجای

تبیره برآمد ز پرده سرای

تبیره برآمد ز پرده سرای

تبیره برآمد ز پرده سرای


راهنمای دانلود:

لطفا برای دانلود فایل های سایت حتماََ از دانلودر هایی نظیر ADM برای آندروید و IDA , IDM برای کامپیوتر استفاده کنید.
اگر دانلودر ندارید میتوانید بر روی لینک مورد نظر کلیک راست کنید …Save link as را بزنید تا دانلود شروع شود.
با تشکر.

چنانچه سوال یا اشکالی در مورد این مطلب دارید، در بخش نظرات مطرح کنید

نظرات و ارسال نظر