آموزش طریقه ایجاد جنگ بین قبایل یا کلن ها Clan Wars

آموزش طریقه ایجاد جنگ بین قبایل یا کلن ها Clan Wars

برای پیدا کردن یک مبارزه و ایجاد یک جنگ بین قبیله ای موارد زیر را در نظر داشته باشید :

آموزش طریقه ایجاد جنگ بین قبایل یا کلن ها Clan Wars